4 April
Een grugt van Vreede tusschen Frankrijk en Pruissen, met een reeks bijvoegels die ten aanzien
van ons land weder een omwenteling zoude voort brengen, bragt op veele plaatsen oproerigheeden
voort, zo dat in Amsterdam de Justitie twee Mannen en 2 Vrouwen strengelijk heeft doen
geesselen.

12
Ingevolge een Decreet bij de Provisioneele Staaten van Holland den 26 Maart gearresteerd
om van de In en Op gezeetene, al hun gemerkt Goud en Zilverwerk voor zo verre het zelve niet
tot het lijf of gebruik behoorden, ter redding van het Land, op te brengen gingen in
alle buurten dezer Stad, de Buurtmeesters rond om desweegens de Burgers te doen komen
op het stadhuisom het goud en zilver, aldaar bij gewigt onder quitantie af te geven, welke
hem dat een ieder na zijne gegoedheid en eene aanstaande groote extra bealsting zou te
betaalen hebben, Op den 15e werd ik aldaar geroepen, zo als ik er met het mijne ook
geweest ben.

18
De bestendige inkwartiering waar van deze stad rijkelijk het dubbel van veele der meeste
Hollansche steeden bekwam, de hooge prijs der behoeftens en het weinige werk dat
er voor veele Handwerkers was, maakt meer en meer vrij wat ongeneigheid t geen
uit veeler gesprekken duidelijk bleek terwijl de beide Burger Sociteiten door
het doen van voorstel op voorstel van allerlije aart, dikwerf de partijschap aan
vuurden, en het onderling vertrouwen tegen werkten.

26
Dezen dag in de Sociteit een betoog geevende tegen een voorstel om de prijs der levens-
middelen te doen bepaalen zo werd mij desweegens vrij wat onheuscheid aangedaan
van eenige lieden, die anders in de Burgerij niet veel beteekenis hadde, hoe zer dit
betoog, op de waarheid gevestigd en de goedkeuring van elk denkend mensch weg droeg
Deze gebeurtenis deed mij op nieuw en wel geheel duidelijk zien dat men in geen
Sociteit iets ter baan moet brengen, was tegen de gemeene Burger zig op zette

27
Na dat al vroeger, de Burgemeesters bank op de groote kerk was weggenomen, de deuren
van andere gedistingneerde plaatsen weggenoomen en er een verschikking in den zitbanken
zelve gemaakt was, zo begon men op dezen dag met de Waapens weg te neemen
Zeer verwonderde het mij, dat de regeering  den Stad geen moed genoeg had bezeeten
om zig tegen deze geheel nutteloose onderneming aan te kaarten.

28
De innorme Schuld waar deze Stad door de veelheid der inkwartiering geraakt was
had dezelve al dikwerf doen uit zien naar  een weg om door papierengeld, zig staande
te houden. Ten dien einde had men eenige dagen vroeger Steedelijke Recipissen
vervaardigt om deze aan de Fransche Militaire af te geven, waar mede deze in
de Burgerij in plaats van met hunne Assignaale, zoude kunnen handel doen,
zoudende de Burger, deze Recipissen tegen Provinciaale kunnen verwisselen.
Hoe wel deze schikking was om eene verdere Distributie van F. Assignate (waar onder zo
veele valschen waaren) voort te koomen, zo baarde het egter veel ongenoegen, om dat
de verwisselde Provinciaale Recipissen slegts voor een vierde in betaaling gegeven konden
worden.
Op aandrang der Sociteit, werd de Municipaliteit gedrongen, in deze middag te arresteeren
dat deze Steedelijke Recipissen, tot een Gl. toe in papier gegeven zouden worden, dog dat
het daar boven loopende, met geld zou worden aangevuld.
Deze Rezolutie schoon op aandrang van een deel Leeden der Sociteit genoomen maakte
deze zelve Sociteit weder zo gaande dat op den 30 dito deze Rezolutie weder inge-
trokken moest worden. t Geen in de Municipaliteit tusschen Lieden die zeer
aan de Sociteit gehegt waaren, en andere Leeden, verre gaandegeschillen voortbragt

14 mai
Des avonds 5 uuren kwam hier weder om een Battaljon Frans voervolk a 800 man
blijvende een nagt bij de Burgerij, gaande s morgens op diverse Dorpen in N.Holland.

15
Dezen dag Passeerde hier door een zeer groote train Veldastellerij, gaande naar
de Duinkant

16
Is er een Aliantie geslooten met de Franschen, waar van de Art: waaren hoofd-
zaakelijk.
Vrijverklaaring der Republiek, alle overwonnen Landen terug behalve Steeds Vlaanderen
Mastrigt x Venloo met deszelvs grenslanden. Zowel in Vreede als Oorlog Fransch Garnisoen in
Vlisingen, voor Millioenen hollands Courant geld tot schaavergoeding.
Van de zijde van dit gewest waaren gecommitteerd uit hun St.M. om deze Alliantie te sluiten
P.Paulus, Lestevenou Matthias Pons x Hube
r van de zijde der fransche, Rewel en Seijes
wegens de Gecommitteerde bij de Fransche Armee hier te Lande.

18
s middags 2 uuren werd deze Alliantie van het Stadhuis aan het volk bekend ge-
maakt. Geschiedende zulks nog eens s avonds 7 uuren in de beide Burgersociteiten.
Waar na er op de klokken gespeeld werd en de Fransche Militairen met een stuk
geschut, voorgegaan door tamboers, de Stad door reeden, Vuurende met een ander
stuk, t welk de vest langs getrokken werd op kleine dindtantie.
s avonds werd er door veele Burgers met Pistoolen en geweeren geschooten, terwijl
anderen  zingen en schreeuwden ter betooning van vreugden.
Schoon deze Alliantie dus geslooten was, zou dezelver volgens het laaste Art: geen kragt
hebben voor dat dezelve na twee  ----den of eerder de Ratificatien te Parijs waaren
uitgewisseld.

22
De Franschen hun eige Graanen en meel hier in brengende begeerde bakovens, die
ten getallen van 3 op de paardenmarkt tegens het weeshuis aan  terstond gemaakt werden
Om dezelve te Stooken begeerde zij nat en droog hout, om een gedeelte van
het natte of groene hout te bekoomen gaf de Municipaliteit onder het hakhout en
de binnen boomen van de Geesterhout neer te slaan, zo als ook daadelijk gedaan
werd.
Om geld te verkrijgen had dezelve Municipaliteit eenige weeken vroeger de Boomen op
de Vest tusschen de Schermeer en Waterpoort doen verkoopen, en weg neemen schoon deze
boomen nog jong en in een aangenaame groen waaren. Na mijn gedagten heeft
men niet wel gedaan, het Plantsoen der Stad aan te tasten, als strekkende tot het
weg neemen dier schoone wandel dreeven die veele Vreemdelingen herwaards trokken.
Op een Request van eenige Burgers, Tuinen hebbende voor aan buiten de Kenmerpoort
werd een gedeelte van het hakhout voor aan in den Hout mede weggenoomen.
1795 junij

naar begin