1 augustus
Schoon de Couranten van deze dagen te kennen gaven dat de Fransche, en deze replubliek over
een gekoomen waaren en 25.000 Man Fransche Troepes in onze dienst te neemen, waar mede de
Inkwartiering bij den Burger nu zou op houden. Egter kwam er den 29 julij patent voor
nog eenige Fransche ter inkwartiering alhier.
De Munnicipaliteit hier over te onvrede zond een Commissie naar s Hage, om deze inkwar-
tiering af te neemen. Doch vergeefsch de Fransche Generaal oordeelde het dus, en
niet anders. Men ziet hier uit, dat in weerwil van onze voor 100 Millioenen gekogte
onafhankelijkheid, de Fransche in ons Gewest de Hoofdtoon speelden, t welk buiten dit
ook in veele andere gevallen bleek.

9
De geforceerde Geldheffing waar van 25 julij gesprooken is, meer en meer tegenspraak ontmoetende,
bragt alhier een Request te voorschijn t welk deze avond in alle de wijkvergaderingen werd voor gelegd
en daar heen strrekkende, om in plaats van deze 16 penn: een draagelijker belasting daar te stellen.
Dit request in de volgende 2 daagen door 415 Persoonen geteekend is den 12e naar s Hage verzonden
en aldaar den 15e in de vergadering van Holland ingebragt, alwaar het na veel opziens verwekt
te hebben, ter zijde is gelegd ( ik heb niet kunnen goedvinden, om dit Request te teekenen)

10
De Couranten van dezen dag, droegen voor dat de Fransche Assignaten, niet meerder als
gewettigde Papieren gangbaar zouden zijn, en de Fransche Troepes in deze replubliek voort-
aan betaald zouden worden.

11
Schoon er reeds aanschrijving in deze Stad was om op te houden met de Fransche
Troepes in Steedelijk papier te betaalen, egter is op nader last deze betaaling dog op
deze wijs weder geschied.

16
Dezen dag waar op over 3 jaaren in Frankrijk het Koningschap vernietigt wierd, werd
desweegens op last van de alhier zijnde Fransche Generaal in dezer volgen aangedagt
s Morgens 8 uuren werd het geschut bij de Kenmerpoort gelostz zo ook des middags
12 uuren telkems 7 schooten. Alle de Fransche aanzeg hebbende van
namiddags 3 uuren in de Waapenen te moeten koomen en daar toe ook de
Schutterij der stad verzogt zijnde. Zo vervoegde zig elk op die tijd, alwaar
hij bescheiden was, waar na men zig bij eenvoegde en  naar buiten trok aldus.
1. Half Battallion Fransche Voetvolk, voor
   zig hebbende de Mucikaale banden
   der Schutterij.
2.half Battaljon gewaapende Burgers
3.   ..     ..           Fransche
4.               Burgers
5. twee kanonwagens net kanon, en
   Artilleristen
6. Detachement blaue houzaren te Paard
    (naar gis te saamen 12 a 1300 Man)
In deze order plaatsten deze train zig in de Langelaan, buiten de Kenmerpoort, waar
na een Detachement met de bande aan het hoofd naar de stad terug ging om de Municipaliteits
Leeden, en de Fransche Generaal Laurren af te halen, Deze terug koomende onder
onder het speelen der klokken, zo werd het kanon (dat door de Fransche op het Kenmer-
bolwerk was geplaatst) weerd gelost Zig boven aan de gwaapende train geplaast
hebbende werd door alle met het klein geweer. En het kanon drie Salvoos
gedaan, waar na men in de voor gemelde order. met de Municipaliteit en Genaal
aan het Hoofd naar het Exersietie veld marscheerden en al daar een vierkant
formeerden. In t midde daar van bevond zig de Municipaliteit, de Fransche Generaal
en eenoge  hooge Fransche officieren. Het geschut was buiten dit quarre geplaast
naar de buiten zijde.
Deze stand leeverde een schoon gezigt De Generaal Laurren, na te Paard ge-
steegen te zijn deed een aanspraak, werdende beantwoord in t zelve Frans door de
Municipaal J. Du Tour, waar na alles riep Lang Leeve de Natien, en t kanon weder 3 maal gelost.
Hier op marscheerde de geheel gewaapende train weder na de Lange Laan, plaatste zig
als vooren, en wordende daar na gevolgt van de Municipaliteit en de Genaraal,
voorgegaan van de Bande.
Deze zig weeder aan t hoofd gesteld hebbende, zo werd ten 2e maal door alle
de gewaapende 3 maalen gevuurd met klein geweer en kanon, wordende dit beantwoord
door het Fransche kanon van t Kenmerbolwerk, waar na deze geheele Train
Stadwaards keerden, en in order uit een ging.

Eenige Municipalen en Burger officieren waaren s middags ter maaltijd geweest bij de generaal
zo als dezelve weder s avonds bij een ander hoog Fransch officier bij een waaren. De Fransche
soldaaten kreegen deez dag een duble portie vlees en brood, de gewaapende Burgers
weeder op stads kosten bier geschonken Ik verkoos niet in t geweer te gaan, om des
te beeter alles te kunnen zien, kunnende zulks geschieden derwijl men niet verpligt
was onder het geweer te koomen.
Deze geheele plegtigheid was. Deftig en is in volle order ten einde geloopen, alleen
is er s nagts eenige baldaadigheid gedaan aan diverse huisen, zeer denkelijk door Burgers.

19
In deze namiddag vuurden het eerste Battallion af op het exersietsie veld agter de
Lange Bank. De Municipaliteit die daar tegenwoordig was, had er een groote Tent
laaten openslaan, waar in dezelve Thee drinken en de exersietsien beschouwde
Deze kosten, was mij groot genoeg voor slegts een paar dagen, dan thans zag men zeer veel
dat juist onder de spaarzaamheid niet getapt kon worden.
In deze avond is er een Commissie van 3 Persoonen uit s Hage gekoomen, om
schikkingen te maaken wegens de verdere inkwartiering der Fransche alhier.

20
In deze morgen werd de Fransche aangezegt dat zij voortaan in Geld betaalen zouden
ontvangen, zoals het hun ook reeds gegeven werden. Moetende de officieren
zig voortaan zelf onderhouden, wordende elk Fransche soldaat toegelegt Brood, Vleesch
en water met azijn , dog geen bier. En in geld 2 st. daags. Hebbende hun verblijf
plaatsen in de Kazernen.
In gevolgen van deze naamen gesteldheid van zaaken, zal de Inkwartiering na 7 maanden
geduurd te hebben met deze week finaal ophouden, tot groot genoegen van de Burger.

25
Door de Buurten 40 Persoonen benoemt zijnde ter naziening van het Provisioneel Reglement
tot de Regeringe aan stelling, zo is door deze  op den 3 sept. het zelve aan de Burgerij
medegedeelt. Dit stuk dat wel eenige verbeteringen, dog ook een nieuwe be-
paaling wegens de Famielie betrekking voor stelden, zou slegts voor de aanstelling
van deze maand dienen, waar na er een nieuwe commissie zou worden benoemt, om
een bepaald Steedelijk Regerings Reglement daar te detellen.

31
Door de betaaling in Gelde der Fransche Troepes en wedere schikkinen betrekkelijk
het Hoofdkwartier van dezelve alhier genoot deze stad die zo lang door zwaar Inkwartie-
ring geleeden had thans weer voordeelen boven anderen, Verscheide huisgezinnen
werden in winning gesteld door in de Magazijnen, Bakken xc: dienst te doen.
Terwijl veele burgers de Gransche officieren te hooge prijzen kamers verhuurden en
in de kost namen.
De eenige nadeelen tot ongehoorde prijzen sints eenige maanden geweest zijnde, begonden
thand te daalen. De Tarwe en Rogge behield nog dezlve hooge prijs, dog de boekweijt
daalden in eens meer dan de helft in waarde, wordende de aardappelen
thans weer tot een maatige prijs verkogt. Daar dit jaar en hier en overal ongemeen
vrugtbaar was geweest en Graan teelt en de oogsttijd, thans dag aan dag uit
muntend was, zo had men algemeen hoop dat ook de Tarwe x Rog weder overvloedig
zoude worden.

naar september 1795
naar begin