Febr, !795
Den 1 dezer is er weder circa 100 Huzaren ingekoomen en ingekwartiert.

2
Het af en aan trekken van kleine korpsen hier nog als vooren werdende thans ook
reeds verscheide dorpen met Franschen belast.

3
De meenigte van Franschen militairen allen bij de Burgers geinkwartiert, maakten voor
de laaste noodzakelijk dat er bijzondere plaatsen toe geschikt werden om de eerste
in te  logeeren. Ten dien einde werden de Roomsche en gereformeerde weeshuisen
als mede der Doopsgezinde Kerk op de  Koningsweg ontleedigd, de weezen bij den
Burger ingehuist, en die plaatsen daar toe bekwaam gemaakt.

4
Dezen dag ontvingen de Burgers gedrukte billietten, om tegen Vrijdag op het Raadhuis
te verschijnen ter einde de nieuwe Schikking der schutterij te hooren, en bij wijken
af officieren en onder officieren te kiezen.

De in n maands bij 3 termijnen gevraagde
onderstand der Fransche voor hunne Armee
 200.000 ----taal koorn                                           1:125:000 -, -
 500.000 vations hooi 415 Lb                               1:500.000 -,-
 200.000 vations Strooi a 10Lb                                 20.000 -,-
5.000.000 scheples haver a 10Lb                       3.437.500 -,-
 115.000 paar schoenen a 2 gl                                230.000 -,-    
  20,000 paar Laarsen a 8 gl                                    160.000 -,-
  20.000 lakense rokken x vesten a 16                    320.000 -,-
 40.000 gebraide broeken a 6                                   240.000 -,-
150.000 pantalons van grof linnen of tijk a 1       225.000 -,-
200.00 hembden        a1                                         300.000 -,-
 50.000 hoeden a 1                                                   75.000 -,-
                                                                        ________________
                                                                                  F  7:650.500 -,-

 Hierbij nog 12.0000 ossen te leeveren in 2 maanden.

5
Het Franse brood werd  gisteren st verlaagt, maar ook 6 looden ligter
gemaakt, dan daar dit door eeuwige bak kers eigens outoriteit  geschiede, zo werd dit
terstond door den Hoofdofficier weder tegegegaan

6
Het hier ingekwartierde Fransche voetvolk t geen door de lange veldtogte en de geduurege werk
zaamheid in een zeer slegte kleeding was ontving dezen dag nieuw uniform.

6
De verklaaring van de regten van den mensch, en Burger door  de Provisioneele Staaten van
Holland voorgesteld en den 3 dezer in s Hage onder Trompet geschal xc: gepubliceert, werd
ook dezen dag hier aangekond.  En om zulks even als in s Hage luisterrijk
te zijn begonden de klokken van de waag en  groote kerk te luiden,terwijk die s morgens 9 uuren
reeds in order gebragt zijnde Conpagnie zig te 10 uuren naar t stadhuis begaven
alwaar een Muzikaale banden zog ook deed vinden wordende de gezegde [ublicatie
onder veel gejuig af geleezen.

7
Op dezen dag werd het brood weder op de oude zwaarte en prijs gesteld en door
den Hoofdofficier Claver gelast een algemeen weeging te doen.
Deze geschied op eigendunkelijke gezeg der Bakkers, zonder eenigzints op de
gewoone zetting agt te geven.
Daar de Providioneele Staaten van Holland reeds aangekondigt hadden, dat alles
op de oude voet zou voortgaan, tot nadere beschikking. Ze had den Hoofd
officier reeds calengie op alle de Bakkers dog hij deed hun met scherpe vermaninge dit
maar vrij.
De schutterij in 8 wagtwijken verdeeld zijnde zo betrokken deze wijken thans de wagt van
t stadhuis 60, 70 80 of meer of minder manschappen sterk, den 11 dezer had de
wijk no 6, waar toe ik behoor de wagt. De raad der Stad op verzoek der Fransche
Commisarissen, de Burgerij genoodigt hebben de om voor het Frans krijgsvolk een a twee
hemden te geeven, zo was daar toe gevaseer op de Stads Timmerwerf, op 3 onderscheide
dagen, den 2e dag dat ik daar het mijne bragt, beliep het aantal hemden reeds bij
de 600 stuks, Zijnde het aantal in t geheele geweest 857 hemden.  Het vaseeren daar op
geschieden de 7, 8 en de 10 dezer.

13 febr 1795.
s Morgen 10 uuren vertrokken van hier na Haarlem circa 150 Housaren en 2 compagnie voetvolk
na de Helder. Met de namiddag kwaamen weer 80 Houzaren hier in.

14
Om een vaste order op de in g-ig gaande en meer en meer in gang koomende Fransche
Assignaten te verkrijgen  zo was er een commissie benoemt Vaseerende in de Beurs
al eer, bij welke men ieder avond opgaaf kon doen van de ontvagen Assignaten
zullende dezelve voor geld of voor gangbaare Reisepassen uitgewisseld worden.

15
Alom ten platten Landen beginde de op gezeetenen de bewindslieden hunner Polders
 Dorpen en Districten te remoreeren en met eigen persoonen te verwisselen.
Ja deze Morgen vertrokken 400 Franschen na Medemblik xc: t geen hier al vrij val
ruimte gaf, s avonds kwaamen er weder in van Haarlem 300, die in het
Weeshuis werden geplaast.

16
Den 14 door een gedrukt billiet verwittigd zijnde dat men, op deze dag gelde zoude int-
vangen van alle zodanige weduwen, vrijsters en andere die van de inkwartiering waaren
verschoont, om door middel van deze Gelde den Arbeidsman die zig te veel
door de Inkwartiering benaadeelt had ten goede te koomen, zo werd ik vrij
gesteld met 16 gl. Hebbende om mijn Land Comptoir tot dus geen Inkwartiering
gehad.
Op deze dag zijn er weder veele Franschen van Haarlem ingekoomen, waar van
er ook weder bij Burgers zijn ingelegt. Deze morgen zijn alle nog in deze Stad
verbleeve Houzaaren, mede uitgetrokken, en insgelijk, het klein getal Fransche voetvolk
zodat men voor dit tijdstip nu een s zonder Frans krijgsvolk was. T geen puur, een stilte
in de Stad verwekte.

19 x 20
Na dat men eenige dagen Sterke dooij gehad had is het den 17e dezer weer beginnen te vriesen
neemende de koude op nieuw weer zo geweldig toe dat het deze 2 dagen, weder een gang
 gevroor en de Thermomeeter deze morgen stond op --- graden.
Met het vertrek der Franschen werden de Stads poorten nagt en dag door de Burgers bewaakt
om zo veel moogelijk te beletten dat geen Persoonen in s Lands verantwoording staande
zig zoek konde maaken, ook kon niemand na elders vertrekken of reizen zonder een
pas van de Munniecipaliteit geteekent door de Commandeerde Fransche Officier, die hier
verbleeven was.

24
Deze dag haalden een Detachement gewaapende Burgers een stuk metaal kannen (door de
hier om gepasseerde Kijzerlijke troepen, bij de omwenteling te Koedijk agter gelaaten) van daar
het welk vervoegen voor de hoofdwagt alhier geplaast werd.
Ja deze Stad bevonden zig thans twee aanweselijke societeiten als een onder de Spreuk
Broederschap, in de oude Doelen vergadering  houdende en den andere in het Hof van
Holland bij eenkoomende, De eerste had om deze tijd circa 400 en de tweede
150 leeden, schoon er veelen van deze Leeden van beide waaren.
Deze Societeiten , laagen het er thans op toe een met den andere in goede verstandhouding
te staan, schoon Lieden nevens mij van gedagten waarendat de laast genoemde
een bijzonder blang in t oog hadden, daar dezelver voor t meeste was opgerigt, en
bestaande uit Roomsch gezinden persoonen. Dezen dag, dat zig een gast van teegenstand
zien in de eerste societeit teegen de regeering die veele bezaadigde burgers niet behaagde
t Geen daar gelegenheid toe scheen gegeven te hebben, was voorgesteld, dat nevens Persoonen
uit de Societeiten een Reglement voor de naderende aanstelling van Regenten zouden maken,
goedgekeurd door het volk. Eenige persoonen der societeiten, waande, dat de regering
zig daar niet mede te moeten naamen daar tegen besluiten, en drongen door dat
uit ieder der 40 Buurten een persoon tot saamenstelling van dat stuk gekoozen
werden, zo als op den 26 dito geschieden Daar het zeeker onverschillig was, van
waar of door wien dat Plan te voor schijn kwam (daar het zelve tog de
goedkeuring van het volk moest onder gaan ) zag den verdervende Burger, dat
er een heimelijke ondermijning van het thans Steedelijk gezag het doel van was.
Ik ben met dat geval geenzints vergenoegd geweest, dewijl het niet alleen verre verwijdering
tusschen verscheide Burgers en Burgers en tusschen eenige en de Regeerings personen
verwekte, maar het openbaar gezag zelf zeer verzwakten, waar door in de
gevolgen, reets dan om heil voor het algemeen te wagten was. Mijn opentlijke betuigen, dat
als de Societeit besluiten kan neemen over t geheel volk, dat als dan de Regeering
nutteloos werd, deed desweegens, hoe waar zulks ook was niets af maar scheen zelf tot ver-
beetering te strekken, t geen mij weegens de Societeiten een ongunstig denkbeeld
deed opvatten voor t vervolg.
naar 1795 maart

naar begin