3 junij
Het Fransche Garnisoen dat hier zo lang geleegen had vertrok deze dag van hier
op Haarlem en verder, wordende deszelvs plaats weder door andere gelijktijdig vervuld

De af, aan , en door Marsch en ingevolge daar van de inquartiering was op deze en
de vier volgende dagen alhier zeer sterk.

5
Een Concept Plan ter Waapening van Hollands Burgerwagt bij idere schutterij ingekoomen
en de persoonen uit de 8 Compagnieen benoemt zijnde (waar onder ik mede was gestemt) om het
te beoordeelen zo werd het zelve afgekeurt Eens deels om dat het Plan niet wel ingevoerd
kon worden ten aanzien van Burgers, zo aan zaaken en handel verbonden, als die
van der provincie en ander deels om dat daar in vastgesteld werd een Requisitie van Man-
schappen, waartegen bij na de geheele schutteij zig hooren deed.

7
De Rateficatie, deze middag hier ingekoomen zijnde, zo werd zulks s avonds bekend gemaakt
Even hier na werd door eenige Tamboers onze schutterij de geheele stad door
de Trom geroerd, en de gewaaoende Burgers door de tegenwoordige Fransche Commandant
tegen morgen ochtend half acht gewaapend verzogt op te koomen in de Langstraat.

8
Deze dag (juist 10 jaar geleeden, dat de schutterij dezer stad met nieuwe vendels werd vereert) s mor-
genshalf acht, begaven de meeste schutters zig op verzoek van de vorige avond naar de Lang-
straat alwaar ook de Fransche x Hollandsche Militairen zig gewaapend bevonden.
Al hier in Lienien geschaard zijnde, werd te 8 uuren onder het lossen van t geschut, en gespeel der klokken
de uit gewastelde Rateficatie bekend gemaakt, leggende de leeden der Munnicipaliteit met
de Fransche Commandant uit de venstere van t stadhuis.
Na den afkondiging traden de Volksrepresentanten met de Commandant af en Marscheerde
in de volgende order, de hoogstraat, oude vest Varkensmarkt, Dronkenoort tot weder om de Lang
straat, waar deze train van een scheiden.
1. een trompetter van de blauw Fransche Houzaren
2. een corp 16 a 20 dito Houzaren
3. twee stadsbooden met hunne waapens
4. Burgemeester (oft Committe van Algemeen)
    welzijn, met de Fransche Commandant int midden
5. De Munnicipaliteit
6. de Stads Mucikaale banden
7. een corps Fransche kanoniers
8. een half battellion Frans voetvolk
9. de schutterij
10. de Bijldragers en Hollansche Militairen
De order en oplettendheid van deze Train was wel zo luisterijk als die bij gele-
genheid van de tweede Vrijheidsboom planting. s middags 12 en na middag 4 uuren
werd het geschut weder gelost telkens 21 schooten en op de klokken gespeeld
s avonds was de Vrijheidsboom voor t stad huis geilumieneert.
Deze thans bekragtigde onafhankelijkheid der Republiek, zetten zig hier schoon en
door twee Steedelijke Publicatien.
een: verbiedende het schieten en werpen
         van vuurwerken.
tweede: order stellende op het handelen
           in assignaten, het koopen van goederen van
           Fransche, en het schenden onzer Houten .

17
Bij de Provisioneele Staaten van Holland vast gesteld zijnde op den 17e een dank uur in s Hage
te doen houden over de gesloote Alliantie, en zulks bekend te laaten maaken aan alle
de Munnicipaliteiten in den Steeden en plaatsen. op dat elk van dezelve, de weegens handelen
konde zo als het este zou werden gekeurd, Zo men alhier mede vast gesteld op dezen dag
een dank uur te doen houden in de groote Kerk van s morgens 9 tot 11 uuren,
tevens aan alle andere Godsdienstige Gezintheedens vrijlaatende, zulks bij hun
mede niet of al te doen. Dit dankuur werd alhier bij alle Gezintheedens
gehouden, en schoon er geen last hoe genaamt was om die dag anders te doen onderscheiden
zo waaren toch even als op Zondag alle Winkels en Huisen als geslooten, s avonds werd
er door eenige Burgers geilmuneert, loopende daar mede dezen dag weer stil ten einde.

18
Dezen dag werd alhier bekend gemaakt eene Publicatie in dato 11 junij, van de Provisiaale
Staaten van Holland, waar vij dezelve na voor af gegeven reedenen verklaaren de hooge
noodzaakelijkheid, van een spoedige onderstand en gelde, waarom vast gesteld werd, een
algemeene provisioneele vrijwillige Negotieatie voor de tijd van een jaar, of zo veel vroeger als
door een nationale conventie xc: de finale groote geldbelasting zou zijn bepaald.
Deze vrijwillige dog zo voor allen dringende  Negotieatie, tegen t ----- werd den 19
dezer door Billet van inschrijving, aan alle Burgers voorgesteld, welke billietten
na 4 dagen gesegeld weder afgehaald zouden worden, en welke ingerigt waaren om
in 4 termijnen te kunnen voldoen. He billet was aldus.
   Billet van Inschrijving.
Ik ondergeteekende zal in de vrijwillige Geld negotiatie
bij de procisioneele Representanten van het volk
van Hollans gearresteert den 11 junij 1795
fourneer in de somma van
Welke somma ik zal betaalen in eenden
of in de volgende termijnen
             voor of op den 1 Julij
             voor of op den 15 aug.
             voor of op den 15 oct.
             voor og op den 15 dec.
Verbinde ik tot voldoening hier voor mijn woord van eer.
NB. Een ieder zij bedagt dat
dit Billet over vier dagen weder
zal te rug gehaald worden, en te
zorgen het zelve als dan ingevuld
en onderteekend is en verseegeld
gereed ligt, alles conform de Publicatie.

Daar men in deze Negotiatie niet anders als tot een ronde som van 100, 200 xc: Fourneeren kon   
en de quitantie van het gegeven Goud en Zilver mede als gangbaar geld aan genoomen werd,
In deze vrijwillige Negotiatie, waar in een reeks dwangmiddelen om te fourneeren aan
gevoert werden, werd er onder anderen ook gesteld dat er lijsten zouden worden openbaar ge-
maakt van den geene die niet, en die al hadden gefourneert.

21
De Patriotten te Rotterdam, Schiedam xc: Sterk tragtende om de oude Regenten gearres-
teerd en de orange Amptenaaren afgezet te krijgen bragt zulks alhier in de Sociteit Broederschap
zulk een voorstel ter baan door een P. Aalburg de gemoederen thans heet gemaakt door dat een
Dethacement van 24 Man van van Brakel t welk hier in Garnisoen lag, zonder order met scherp ge
waapend de wagt had betrokken (en welke Militairen, men met geweld ontwaapenen wilde)
deed eenige van de Heetste Patriotten tertond besluit neemen om de Munnicipaliteit tot deze
arresteering en onwaapening toe te staan op geen bedade wijze, werden deze voorstellen
gedaan, zo dat de Raad der Stad werks genoeg had om hun gezag eenigzins staande te
houdenop het voorstel van ontwaapening werd besloote om een commissie naar s Hage te zenden
en op het andere voorstel, om het zelve nader te overweegen

23
Thans van weegen Rotterdam, Dordregt xc: berigt ingekoomen zijnde, dat de Munnicipaliteit-
ten zig tegen de eisschen van arresreering en ontewaaptuig verzetten, dat ook de Provisioneele
Staaten van Holland desweegens niet geneegen waaren, zo begon de Raad ook hier zig
zagt tegen te stellen. Men benoemde dus de Leeden van t Committe van Algemeen welzijn
om daar op te berigten.
Deze versogten tot zig op den 27 dito een aantal van 20 van de driftigste patriotten om met dezelve
een lijst te formeeren van zodanige Orange Amptenaaren, als men begeerden dat afgezet
zouden worden.

27
s Morgens trokken van hier uit naar Rotterdam de Hollandsche Militairen van van Braakel waar
van de sergeant, die order tot wagtbetrekking met scherp gegeven had. tot ze lang in Arrest
had gezeeten, hebbende deze voor gegeven, deze order te verstaan te hebben

30
Deze middag rapport wordende gedaan door t Committe van Algemeen welzijn wegens het ont-
ampten der voorgemelde aanhamgers, en zulks voor voldoende bij de Munnicipaliyeit ge-
oordeeld zijnde ging mern over tot het begeven van ampten der geenen die om het teeken van
het request om Pruische Troepes uit 1787 reeds afgezet waaren, dog weeder waaren verklaard
om te kunnen Solliciteeren, Drie van dezen werden opnieuw in kleine bedieningen geplaast
Dan dit baarde op nieuwe zulk een geweldig misnoegen, bij een aantal heethoofdige, dat
deze den volgende dag
1 Julij
In de Sociteit Broederschap een Commissie benoemde, om bij de Munnicipaliteit aan te dringen
dat deze 3 persoonen weeder zouden worden afgezet.
1795 Julij

het begin