15 oct.

Dezen dag werd bij haar H.M. gearresteerd dat er eene Nationaale Conventie zoude zijn.

Dit had tot dus verre zeer veel teegenstand ontmoet in verschullende Provincien, zo als

Zeeland nog plegtig bleef protesteeren en Vriesland met dan onder voorwaarden tot

dezelve wilde overgaan.
Om deze conventie daar te stellen had men overal de Burgerijen, daar toe
addressen doen teekenen, ook hier ter plaatsen (schoon ik voor mij, zulk
een addres zonder eenige bepaaling niet konde teekenen)

18
De op deze dag inkoomende Franche Troepes (die voor een paar weeken na
Hoorn en Enkhuizen waaren gegaan) niet weder in de kazerne willende uit hoofden
dat de beddens met Paarden hair gevult, en niet met wol volgens contract,
moesten tegen wil en dank dus weder bij de Burger geinkwartiert worden.
Dit zetten ook de Fransche troepes aan die nog in de kazerne waaren, om mede
Burger inkwartier te eisschen: t welk alles geschieden moest tot zo lang die beddens
dan op die gezegde wijs gereed waaren. Schoon den Burger over deze op nieuw in-
kwartiering zeer misnoegt was, het baaten niets dezelve had algemeen plaats. Op het voorbeeld
van het Fransche Volk mede ook de Huzaaren bij de Burger, doch dit werd nog voor
het geheel afgekeert door het meerdere gezag hunne officieren.


13 nov.
Na dat alvooren eenige partijen der alhier geinkwartierde Franche na elders waaren
uitgetrokken, zo vertrok op dezen dag ook de rest, blijvende er niets over als de zieke
in het hospitaal, Alle deze troepes zo uit deze Stad, als geheel Noordholland
waaren gemarscheerd na de Grensen en verder zo men zeide, om dat dan den Rijn
eenige nederlaagen door de Franschen tegen de Oostenrijken geleeden waaren.
Voor de van hier en het Platte Land weg gegaane Fransche kwam een halve
Brigade voetvolk in dienst van het Bondgenootschap dus weder Nationaale Troepen,.
Over het geheel genoomen, was de Burger wel te vreede van de Fransche ontlast te
zijn, hebbende de Grenadiers er eenige der Blauwe Houzaaren, het in de
laaste dagen van inkwartiering zeer slegt gemaakt, zo wel met het inslaan
der Glaasen aan veele deftige Burger huisen, als met het molesteeren van Lieden
langs de straaten.
De voortduurende arbeid egter aan het groot Hospitaal  alhier op het Luttikoudorp doet
niet  denken dat men voortaan vrij van Fransche Troepes zal blijven, zijnde dit
 gebouw van 4 Huizen te saamen gesteld van een zeer groote omslag
>naderhand zijn twee van de vier huizen gesloopt<

Elisabeth gasthuis, foto. Beeldbank Alkmaar.


25
Op dezen dag is bij haar H.M. gearresteerd met te tegen 3 provincien, dat de Nationaale
Conventie bestaan zal 1 januarij 1796.

17 decemb.
De weersgesteldheid van dit jaar 1795 is over het geheel genoomen
bijzonder geweest. Na dat de lang duurende Winter na
Maart geweeken was had men geene harde winden, In April was het
doorgaande stil, met een O.wind t geen zeer veel toebragt om de onder
gestaane Landen te doen droog worden om dat het water door den oosten wind
na de N[oord[]zee gevoerd de Z[uider] Z[ee] Zeer laag maakte,
in op Binnen waters te ontvangen.
In de maand Mai, had men eenige heette dagen dog verders kon  
Junij was tot de helft meest al zeer warm, dog daar na koel. duurende dit
tot half Augustus, wanneer men tot het laaste van october meestal
zeer warm schoon weder had. Novemb en Dec. Waaren meest stormagtig
zeer veel N[oorden] winden had men in dit jaar.
De Graanen rijpten rondom langzaam dog ongemeen vol, zo als dezelve onge-
woon schoon werden ingeoogst, en de oogst bijzonder voordeelig was, dog
met dit al, heeft men zulk een duuren tijd niet meer beleeft, geldende de zak
tarw 17 en de zak Rog 15 gl.
Tot de laaste markdag toe wanneer er eenige verandering kwam.
terug naar begin