2 september
De Kermis hier in geen 1 1/2 jaar gehouden
vond thans weder plaats, dog daar de zelve tegelijk in viel met die in Rotterdam
zo waaren hier weinig kramers en in t geheel geen spellen.
De Franschen Troepes hadden order om des nagts niet zonder billet uit te moogen
gaan, ‘t geen nog al toebragt om deze Kermis zonder eenig voorval van aanbelang
voor bij te zien gaan.

7
Het volgende billiet, werd elk Burger dezen dag thans gezonden.

Ik onder geschrevene (de naam geschreven in gevuld) J. van Panders verklaar tervol-
doening aan en overeenkomstig het voorschrift van de Publicatie der provisioneele
Reprezentanten van het Volk van Holland van den 17 julij deses jaar, voor zo verre
ik na de uitzindering in het derde Articel van gemelde Publicatie vervat, gehou-
den ben ik in de daar bij gearrsteerde  Negotiatie te participaten den eersten
termijn mijner verschuldigde fournissementen en mits den twee percent of meer
van de zuivere waarden mijner bezittingen op een of ander van ’s Lands Comptoiren
of bij den geenen welke door de respective Municipaliteiten daar toe
gequalificeert zijn, te hebben gefouneerd of doen founeeren, en dat ik aan de
Persoonen die bij mij in Domistiequen dienst mogten zijn, dezelver verpligting
tot deelneeming in deze Geldheffing voor de aandacht heb gebragt.
Geteekend te Alkmaar den  ……. 1795
ingevolge het 27 Articule van de Publicaten

NB.
Dit Declaritoir
uitgegeven den 7 September 1795
Zal agt dagen na dato
wederom van weegen de
Munnicipaliteit worde op-
gehaald en door een ieder
met deszelvs naam onder-
teekend worden
(was geteekend)  Klaas Bakkerr

11 sept.
Als een gevolg der Resolutie wegens de Remstie der burgerlijke amptenaaren ( in 22  julij)
ontving elk stemgerechtigd burger op dezen dag het volgende gedrukte billiet, zijnde
voorgegaan door een Publicatie die tevens aanduiden dat deze Remstie op aanzetting
van een deel uit de Burgerij geschied was

De Munnicipaliteit dezes Stad heeft van hunne Stads Ampten en bedieningen gedemitteerd
de Persoonen van:
Emanuel Johannes Daeij                  als  Notaris
Jan Telvoren                                    Procureur
Corn. Hoogcarspel              voorzanger van de Kapel
Corn. Slinger                                   Eijkmeester
Jean François Pierre Le Coutre         Portier van de  
                                                     Schermerpoort
                                                     en als Lantaarn op-
                                                     steeker en lampbezorger
Dirk Verhage                                  Poortier van de Nieuw
                                                     lander Poort
Arie Zilver                }
Wm Koeman           }  Turfdragers
Anthonij Kraster      }

Frans Verbrugge         Wijnwerker en Bierdrager

Willem Koeman       }
Anthionij Kraster      } Koorndragers
Hermanus Konstman}

Gerrit Houtman          }
Pieter Zwaan             }  kaasdragers
Arij Zilver                   }
Wm. Onderwortel      }

Pieter Zwaan             }
Wm. Koeman            } Stille wagts

Pieter Sannie Markant  opzienders van de Lantaarn
                                  opsteekers en Lampbezorgers

Antonij van Asperen      Valkenschouwer
Simon Bruin                   Appelmeester
Pieter Kieft         Turf, wijn x bierdrager

Deze Dimissie is geschied uit hoofde dat gemelde Persoonen door woorden of daaden getoond
hebben voorstanders te zijn van het verderflijk bestuur, dat voor de jongste omwenden heeft
plaats gehad (zo als men het noemden)
Uit kragte van het Decreet van den 22 julij laast leeden word de voorschreve Dimissie aan
de Burgerij ter beoordeeling voorgedragen.
Dien volgende wordt de Burger …………. verzogt  agter den naam van elk Persoon die
hij oordeelt dat zijn Ampt of bediening behoort te blijven behouden en wiens dimissie hij
dus met goed keurt een streep aan te haalen De persoonen welker naamen niet met een
streep zullen zijn aangehaald zullen beschouwd worden naar het oordeel van genoemde Burger
te regt gedimitteerd te zijn.
De Burger word verzogt dit billiet met  zijn naam te onder teekenen, zullende het zelve voor of op
den 14e dezer aan zijn wooning wordem afgehaald.
Uit gegeven Alkmaar den 11 September 1795.

Schoon er zeer veel op dit billiet der Municipaliteit viel aan te merken heb ik het zelve ongemerkt
laaten voorbijgaan, om geen nieuwe verwarringen aanleidingen te geven.
intusschen alles doende wat in mijn vermoogen was om het ongeluk van deze Lieden te keeren
hebbende de baamen allen gestreept en het volgende onder het zelve geplaast.

”Hij die getragt heeft zijn even mensch ongelukkig
te maaken is strafschuldig doch met in-
betrekking tenzij het gemeene Welzijn zulks
voordert naar in Persoon.
De bovenstaande aanstreeping is dus geschied
ingevolge het denkbeeld dat als den Hoofd
schout oordeelt deze of anderen
zodanige strafbaar te zijn Hij omtrent dezelve
niet kan, noch mag stilzitten."

18
De afgehaalde billietten door de 40 Buurtmeesters nagezien zijnde, zo is gebleeken
dat de meeste billietten met aan streepen voorzien waaren, dus de voorgestelde
Persoonen, voor geremeveert gehouden zijn.

Indien de Burgerij waarlijk voor de juist was opgekoomen zou dit niet zo geloopen
zijn, maar om dat veele hun billiet zonder naam of iets ( als willende er
niet mede te doen hebben) weder terug deeden gaan, en weer andere het
overheten aan de Municipaliteit, zo ontstond daar door dat de aange-
streepte billietten de minste waaren Alles wat ik hier bij te voegen heb, is dat
ik deze ontampting in zijn geheel laat, voor den geene die er oorzaak van zijn, hoop-
ende dat zij het alzints zullen kunnen verantwoorden.
Deze dag ontving elk Burger, op nieuw een billiet, voordraagende de afgaande
en aanblijvende Leeden der Municipaliteit. tevens vergezeld van een Stembilliet, tot
elf nieuwe Municipaliteits leeden, welk billiet aan t hoofd had het volgende,
Ik ondergteekende (als ten allen tijden bereid om te verklaaren, dat ik erkenne
en eerbidere de onvervreembaare Rechten van den Mensch en Burger mitsgaders de
Souvereiniteit des Volks, als mede om voor onwettig en daar tegenstrijdigheeden) ver-
kies tot Medebestuurder der stad Alkmaar in plaats van de elf afgaande de volgende
Burgers, bij de elf die aanblyven als  (door mij gestempt )
no 12 Jan Kloek (van Monnickendam)
    13 Cornelis de Boer
    14 Mattijs Kuiper
    15 Petrus Theodorus Brandiess
    16 Corn. Julianus van Takkenberg
    17 Jan van der Meulen
    18 Tomas Asma
    19 Hendrik de Carpentier
    20 Jan Grisee
    21 Hendrik C. van Goor
    22 Rutgerius Leliveld
Alkmaar den 17 September 1795
  J. v. Panders.

19 september
De stembilliette deze namiddag en avond nagezien zijnde (zijn het aantal stem
billietten zeer veel minder als de eerste en tweede reis) zo bleek, dat tot de elf
aankoomende Leeden der Municipaliteit benoemd waaren de volgende persoonen
1. Jan Kleef                   297                2. Louris Berger       264
3. A, de Raad                239                4. J.R. Schaagen     228
5. Jb. Best                    193                6. J.v. Leuven           187
7. T.H.Blom                   186                8. P. Klinkhamer      183
9. G. Klei                       182              10. Hk Wentel           179
11. W. J. Kloek               175.
de volgende tot plaatsvervullers.
12. C. de Boer                154             13. Jan de Goijer        151
14. P. Roozen                150             15. T. de Wit              146
16. J.v. der Meulen         138              17. Wm Schut           137
18. B. Groenendijk          137             19. G. Lubbe              132
20 Jb Stadloon               121              21 Doctor v.d. Horst    121
22, P Spoort                  112

22
De in den Eedneming even als te vooren in de groote kerk geschied zijnde, door 20
Burgers ditmaal gekoozen uit de 10 wijkvergaderingen na voorgegaan
te zijn van een Avondmaal door W. Schut zo marscheerden deze nieuwe Municipaliteit
in de volgende staatie de stad door na het stadhuis.
1. Een half battalion Fransche troepes
2e 20 Burgers die verkoozen waren om de Stembillietten te openen en
        den Eed af te neemen
3e de nieuwe Municipaliteit
4e Mucikaale Banden onzer Schutterij
5e een half battellion gewaapende Burgers
6e een half   battallion Franschen
7e een half battallion Burgers.

24
Volgens het nieuwe provisioneele Plan van verkiezing moesten ook de Commis-
sien vernieuwt worden en alle deze uit de Leeden der Municipaliteit
genoomen worden, ingevolge daar van kreegen de Burgers M. Hofdijk
en A.. v. Steenwijk, die tot dus verre in ’s Hage gerezideert hadden, mede
hun rapel.
naar okt 1795

naar begin