Augustus
de Natinaale vergadering decreeteerden dat de Kerk voortaan van den Staat
zou afgescheiden zijn. Dat dus niemand, met eenig uiterlijk teeken, als
mantel en bef, op straat zouden moogen gaan, als ook dat er geen klokken
meerder geluid zouden worden, bij het aan gaan der kerken, den 28 dato
heeft het klokgelui, voort eerst opgehouden.

Weder de Grondvergaderingen alhier opgeroepen om tegen de nieuwe belast-
ting , (gearresteert bij het provinciaal Bestuur 30 maij) op te koomen,
Het algemeen gerugt dat te Amsterdam en op veele plaatsen en vlekken, het
onderzoek na het opbrengen van de 16 pen. Nog niet begonnen veel minder
geeindigt was, had het Stadsbestuur een missive  uit naam dezer Burgerij
naar het provinciaal doen afgeven. verzoekende dat deze nieuwe belasting
van elks inkoomen zo lang in deze Stad mogt agter blijven tot dat op-
enbaar gebleeken zoude zijn dat op alle andere plaatsen, even zo als
hier aan de opbrengst der 16 pen. was voldaan.

Het provinciaal Bestier, deze Missive terug zendende met antwoord dat dezelve van
een Corpora kwam, tegen een hunner genoome Decreeten was, deed de
Praesidenten der Grondvergaderingen besluiten om nu de Burgerij zelve
te doen spreeken,
Dit zo billijk verzoek in de grondvergadering waar toe ik behoorden voorge-
steld wordende, was verzeld van eenige andere artikelen als bij voorbeeld.
”Om eerst Het voorig bestuur te doen ”nazien, weegens hun gedrag voor deze
”omwenteling.
Ik alleen voor het zo eenvoudige voorstel zijnde om de belasting, tot dat alle hadden voldaan
aan die van de 16 pen. Op te schorten, kreeg in weerwil van de sterke tegn voordragt der
praesident, zo veel bijval, dat er ten slot dezer vergadering niets gearresteerd
werd, ’t geen verscheide persoonen die zeer gezet waaren op de genoemde vervolging,
vrij misnoegd deed heenen gaan. Het billiet van oproeping, in mijn oogen ver van bescheiden
te zijn, is daar na in ’s Hage nog tot een voorwerp geweest, om de steller er van
te agtervolgen.

30 Augustus
Wegens een Alleteratie op de Publicatie van 30 Junij is het billiet van Inkomsten
niet opgehaald, zullende er een ander in deszelvers plaats rond gegeven worden.
Waar na men of van zijne Inkomsten, of van zijne gegoedheid moet voldoen.

1 sept.
ontving elke Burger een ander Billiet in plaats van dat van 28 Julij, welks inhoud
was, zo op 30 Augustus is gezegt, blijvende het eerste dus leggen.
Ik heb mij in de 14 Classe op 500 Gl. Amptgeld aangegeven volgens de Publicatie van 30 Junij.
en in de 18 Classe van 1200 en daar aan boven volgens de Publicatie van 10 Aug.
van 500 Gl, 5 procente                is 25 Gl.
van 1200 en daar boven tot 2500 heb ik
2000 gesteld is tegen 6 precent     120.
de administratie onder mij van de Capellen goederen van H. v. der velden, heb
ik gesteld op 1300 Gl. Is a 6 proc.  78 Gl.

20
De tegenspoeden der Franschen in Duitsland maakten alhier een geheele Militaire
kwartier verandering: de Jagers alhier en op de dorpen geplaast, werden na
de Rhijn gezonden en weer andere Militairen in derzelve plaatsen, ’t geen
hier een zeer groote meenigte Militairen voor een paar dagen in de stad bragt
zo dat het alleen alle de Kasernen en het Hospitaal bezet geraakte, maar
dat alle herbergen en Tappers twee en meer man ter vernagting moesten
in neemen.

21
Een verschil over de verpagting der stads wateren tusschen de Raad der
gemeente en krijgsraad liep zo hoog dat de Raad der gemeente de billiet
ten van verpagting van de krijgsraad gerechtelijk af liet scheuren.

25 oct.
De beide battallions die hier en op de Dorpen geinkwartiert waaren, kreegen
last om terstond te moeten marscheren zo als zulks de 27 en 28 geschieden op Hoorn
van waar dezelve in gescheept werden op Zwol. De meenigte van Militairen
die thans in deze stad waaren, veroorzaakte dat de nederlandsche Soldaat
bij den Burger geinkwartiert werd ’t welk plaats had bij No. 1  af, zijnde
de huisen in deze stad genoegzaam allen thams genommert, beloopt
derzelve getal 1800 huizen.

13 Nov.
In deze namiddag, werd onder het Muzijk onzer Stads bande, ereteekenen uitgedeeld
aan die Militairen die 18 en 20 jaren het Vaderland gediend hadden, krijgende
de eerst een blauwe rond met één, en de tweede een rood rond met 2 degens op
de borst, de laatste daar en boven nog 25 Gl. in geld. Bij deze gelegenheid
deed de Commandeerende officier van het Garnizoen een deftige aanspraak.

27
Het plan tot een nieuwe Constitutie den 10 dezer bij de Nationaale vergaadring ingebragt
verwekte hevigge verschillen in dezelve, zo dat men opentlijke verdeedigingen zag der
onderscheidene meeningen. Het groot verschil scheen tot dus verre hoofdzakelijk te bestaan
in eene Een en onve
rdeelbaarheid der geheele Replubliek
tevens met een toekenning der onderlingen provinciaale schulden, tot het geheele Lighaam, of
dat de provincien op zig zelve zouden blijven verbonden door een algemeene raad xc.
De een en onverdeelbaarheid van weinige uit het algemeen verstaan, had zijne voorstaanders in
deze danige die men Resolutionaire, ook wel heetthoofden noemden. Deze nog een Burger
Sociteit in deze Stad hebbende vervaardige aldaar een adres, ’t geen door veele hunner
Leeden geteekend werd. Dog om deze onderteekening te aanzienlijker te maaken voerden
de Praesidenten der Grondvergaderingen genoodigt om dit stuk van dezelver Lieden voor te leggen
Dan daar er geen tijd genoeg was om te beleggen gen te doen, op dat men het addres op de 28e
verzonden wilden hebbem, zo rezolveerden men de Stemgerigten deze morgen om elf uuren
op het Stadhuis te vragen om het stuk aldaar te hooren en te teekenen.
Welke uitnoodiging gister avond geschieden.
Daar ik mij niet in staat oordeelden om dat geschil stuk wel te kunnen beoordeelen
zo bleef ik om deze reeden te huis. Koomende het mij boven dien ook onbe-
staanbaar voor, dat men de Deliberatien der Lieden van de N. Vergadering
desweegens wilde belemmeren.
29
Het voorgemelde Addres is door ruim 600 persoonen, alhier geteekend
Uit veele Plaatsen, zo in deze als andere Provincien kwaamen zoodanige addressen.
evenwel zou men daar uit niet moeten besluiten, dat de Eenheid dese de
begeerte was van het Neederlandsche Volk, dewijl er geene oproeping is geweest
en het dus niet voor de Volks-steun gehouden konde worden.
Egter scheen het, dat deze addressen tot sterkte strekten van die Partij in de
N. Conventie, die voor deze eenheid was, dewijl den 2 Dezember, deze Een en
onverdeelbaarheid bij de meerderheid van dezelve gedecreteert werd.

19 dec.
Van wegen de oprigters en bestierders der Remonstranten te Rotterdam, Amsterdam
en ’s Hage werd er deze middag een brief van de Preedikstoel der Remonstranten voor
geleezen, behelzende eene uitnoodiging aan alle Protestantsche Christenen, om zig
te vereenigen en algemeene Broederschap op te rigten, soortgelijk missive is ook
alle andere protestantsche gemeentes af gegeven, De bereedeneste Lieden oordeelde
dat deze vlieger geen opgang zouden hebben.
Zo als in der daat gebleeken is, dewijl er bij na niet meer van is gehoort. Ook
was deze uitnoodiging niet van de remostrantsche gemeentens, want onder derzelver Leeden
abuis, waaren er verscheidenen die tegen deze verrigting waaren, waar van zij int
geheel geen kennis droegen.

31 Dec.
Zo ongehoort als de prijs der Graanen was bij het uit einde van 1795, zo
ongehoort was de prijs der kaas in dit najaar geweest, zijnde er markten
geweest, datb de 100 Lb a 10 Lb tegen 22 Gl werden verkogt.
Als iets bijzonder is ook aan te merken dat de Graanen van de maand october
af week aan week in prijs daalden Zijnde de beste zak Tarw, op de laaste
markt te koop voor m inder als 8 Gl en die der Rog voor beneeden de 6 Gl.
Nog zijn dezelve veel laager gedaalt.
1797 feb
naar begin