5 Feb.
De eerste Graanmarkt thans weder gehouden wordende bleek, dat de
prijzen der Graanen nog al dezelve hoogten behielden. Kostende een
lang brood nog 7 st. en een ld Roggebrood 12 stuivers.

15 Feb.
De Provisioneele Reprezentanten van Holland bij de daad Stelling eener Conventie het
huis dezer provincie, zover het huis houdelijk betrof op een gereegelde voet
willende innigtuigen, dog door tusschen koomende zaaken, nu ’t de te doene verkiezing
daar toe belet, stelden deze verkiezing vast op den 16 dezer, schoon Amsterdam
Dordrecht en Lijden hier tegen op kwamen niet willende dat zulk een Be--- plaats
zou hebben, voor dat het volk, het zelve had goed gekeurt.
Deze verkiezingen zouden op de zelve voet gedaan worden als die der Conventie
leeden zullende het getal voor deze Provincie Holland 55 leeden zijn.

16
naar dat gisteren de Stemgeregtigde Burgers weder op dezelve plaatsen opgeroepen waren
Zo verscheenen dezelve tegen een uur des middags, gaande bij deze gelegenheid
alles op den voorige voet, en wordende in mijn Grondvergadering de twee zelve
persoonen A. Kok en P. van leeuwen tot kiezer en plaatsvervanger benoemt. Zijnde
in alle grondvergaderingen thans nij na dezelve Persoonen Kiezers en Plaatsvervangers die
het bij de stemming tot de Conventie waaren.

17
Deze Kiezers en Plaatsvervangers weder als te vooren bij een gekoomen, hebben
tot Reprezentant voor deze provincie benoemt Corn. van Foreest en tot Plaatsver-
vanger Nicolaas Catenius.
Welke keus weder zeer naar genoegen was van het gezeetenste deel der Burgerij

Weersgesteldheid.
Deze maand was tot dan zo toe meest al even zo zagt als den voorgaande, alleen
was de wind nu en dan eens in ’t Noorden dog gaande weder spoedig Z: als dezelve
reeds eenige maanden bestendig geweest was.
Na den 20e, zetten zig de wind in ’t O. en er kwam koude met vorstop den laaste
dag welke koude zo toenam dat men op den 2 maart reeds hier en daar op
schaatsen reed.
Een gedeelte van ’s lands Vloot sterk 8 scheepen van Lienen, en 9 klemde, liep met deze
O.wind den – Feb. In Zee gedienstineerd naar de W. Indien.

1 maart
Op dezen dag nam de Nati. Conventie voor het eerste zitting, waar mede het Colloque
van haar H.M. ’t welk ruim 2 eeuwen bestaan had een einde nam. Met algemeene

stemmen werd P. Paulus tot Praesident dezer nationaale Conventie benoemt.

5
De Kouwde nam zodanig thans toe, dat de Thermostaat deze morgen
op 16 boven 0 stond.(16 gr fahrenheit is -8.8gr celcius)

12
Dezen dag ontving men billietten om te verklaren of in het nieuwe reglement voor ’t Stadsbestuur
voor voorstelden was of voor een algemeene stemming als vroeger, en of men bij
eene oproeping des volks begeerde dat dezelve en de Wijkvergaderingen, of in de Wijken
dan bij een zouden koomen.
Hoe zeer deze beiden punten door verstandige menschen on een oogenblik te vereffenen zouden
zijn geweest, egter gaaven dezelve bij het algemeen veel verbittering. Ik voor mij
heb geoordeeld dat het eerste Lid, het nuttigste was, indien men voorstelders had en
ten aanzien van het 2e onverschillig zijnde zo stemde ik voor de wijkvergaderingen
Nog ontving men deze dag een ander billieten om op nieuw Hoofd officieren
te kiezen voor de gewaapende Burgerwacht volgens het generaale plan van Waapening
voor deze pProvincie bij de Provisioneele Reprezentanten vast gesteld.
Wordende de gewaapende Burger tegen maandag den 14 dito tegen ’s middags een uur in
de Groote kerk opgeroepen.

14
Dezen dag voer weder het Veerschip op Amsterdam, na 14 dagen door de
vorst stil geleegen te hebben en welke dagen de koude al zeer streng is
geweest.
De Leeden van de gewaapende Burgerij te een was saamen gekoomen in de
groote kerk voorn. Alwaar 8 verschillende taafeltjes geplaast waaren voor
de 8 Compagnie om stem billietten te schrijven, zo deed den Burger
J.A. Ruis een aanspraak, die niet van allen even gunstig beoordeeld werd.
Hier na vervoegde zif een ieder tot stemmen, welke stemming over het
geheel genoomen op de verkiezing van de des kundigste is uitgeloopen.

15
De 40 Persoonen te vooren bij de Buurten benoemt om een Regerings
plan te beraamen, en thans met nog 40 Persoonen ter opneeming
der billietten den 12 dezer afgegeeven op het Stadhuis saam gekoomen
zo blijkt uit dat de meerderheid der gestemt hebbende burgerij

voorstelders was wijkvergadering.
benoemde dezelve uit hun midden een commissie om de billietten op te neemen.
Dog zo als dezelve benoemt was, werd deze vergadering mede gedeelt een
Publicatie uit ’s hage, welke behelsde
(Hier is duidelijk een stukje weg, het boekje ligt hier los en mist dus een pagina)


23
Ontving men weder billiet, om tegen Zondag den 24 op te koomen in zijn grondvergadering
en aldaar volgen het bij meerderheid van stemmen gekooze reglement te kiezen. En
Voorzitter, Plaatsvervanger en Secretaris. Als mede een Lid tot stemopneemer.

24
Deze morgen na Amsterdam moetende zo ben ik ’s avonds niet bij deze verkiezing
tegenwoordig geweest.

25
De verkiezingen op gisteren gesitueerd, werden dezen dag gevolgt van een Billiet om voor
het einde van den 28e het zelve met 20 Persoonen aan te vullen, die men
waardig oordeelden tot het Stadsbestuur te benoemen.
het hoofd van het Billiet was,
”Ik ondergeteekende (als ten allen tijde
”bereid om te verklaren dat ik erkennen
”en eerbiedige de onvervreemdbaare Rechten
”van den Mensach en Burger, benevens zodanige
”Regeeringsvorm, welke gegrond is op de
”oppermacht van het gansche volk, en
”bijgevolg houde ik voor onwettig en
”daar mede strijdende alle Stadhouderlijke
”en Ervelijke Ambten en waardigheeden
”verkies tot Bestuurderen der Stad Alkmaar
”de volgende twintje Burgers,
Het zelve billiet is door mij dus ingevuld.
1. Jan Hendrik Ruis
2. Tomas Asma
3. Jacobus Verhoeve
4. Jan Goudsblom
5. Francois Duivestijn
6. Jan van der Meeden
7. Wm Bolte
8. Mattijs Kuiper
9. Hendrik Wentel
10. Ad. Klaver
11. Sacheus van Foreest
12. Mr Adriaan Boon
13. Jan Klaverwijde
14. Wouter Stassen
15. A. Kok
16. Klaas Bakker
17. Machiel de Lange
18. Pieter Schagen
19. G. de heer
20. Jan du Tour.

 

28

De Taxsus of vrijheidsboom voor ’t Stadhuis, gestorven zijnde zo werd er een andere
gepllast, denkelijk tot eer der aanstaande Stadsbestuurders.

30
De Stembillietten op gisteren geopend zijnde, zo is gebleeken, dat bij meerderheid
van stemmen tot het Stadsbestuur zijn verkoozen.
1. Jacob Verhoeve
2. J. H. Ruis
3. P. de Zonneville
4. S. Berger
5. J.P. Goudsblom
6. N.P. Schut

7. k. Bakker

8. J. van Leuven

9. P. Pomse
10. G. Klei
11. J. van Kleef
12. P. Panneboeter
13. H. Vlasblom
14. T. H. Blom
15. A. Kok
16. J. van der Meulen

17. W. Bolte

18. Jb Best

19. J. Walraven

20. C. W de Keen
Plaatsvervangers
1. P. R. Klinkhamer

2. C. van Oostveen

3. J. de Goijer

4. F. de Wir

5. B. Groenendijk

6. J. du Tour
7. P Schagen

8. Mr A. Daij
1796 mei-juli
naar begin