1796
Door eene Publicatie gedagteekend 7 januarij 1796 Wij de Poscioneele reprezentante van
Holland, werd het volk deze Provintie berigt dat ingevolgen de Rezolutien ter vergadering
van hun H. Moog. Genoomen 15 oct. 25 Nov. 13 en 30 Dec. 1795, de grondvergaderingen
op den 26 dezer maand om kiezers, en Plaatsvervullers, daar te stellen zouden
te saamen geroepen worden over de geheele replubliek, dat daags daar aan
volgende den 27e de kiezers van ieder der 3e Grondvergaderingen zouden te
saamen koomen tot het kiezen van de reprezentanten en plaatsvervangers
voor de nationaale Conventie, en dat deze, tot de bijeenkomst der algemeene
Nationaale vergadering op den 18 Feb. In ís Hage zouden aanvang
neemen. Maanende deze Publicatie elk Burger ernstig aan om met
aflegging van alle haat en partijschap
  in tot verstandig en na rijpe over-
weeging hunne keuze te rigten Noemende zij deze pooging als het eenigste
overig middel om het Vaderland te behouden.
Tot nog toe, was Friesland en Zeeland geheel tegen deze Conventie. Sta en
Lande was mede tegen geweest, doch bij gekoomen.

22 Januarij
Dezen dag geschieden er op nieuw eene teling van alle zielen, om dezelve in
500 af te deelen, welke kiezers zouden benoemen tot de benoeming
van het Lid der Conventie.

23 Janua.
Bij eene nadere opneeming der Zielen in deze Stad en jurisdictie, gedaan
den 22 en 23 dezer is gebleeken, dat
in de stad zig bevonden  7153 Persoonen
               in de jurisdictie 859
                     te saamen 8012 Persoonen
deze  opneeming is nauwkeurig geschied door een Geregte bode,
en een Lands bediende om dezer wijs de stad in gedeeltens van
500 zielen te deelen, ter verzaameling der stemgerigtigden, en het door stellen
van kiezers tot de Reprezentant ter Nationaale Vergadering.
Her volgende billiet werd aab elk Stemgeregde Burger afgegeven.
de Burger J. v. Panders
Word als Stemgerechtigde ingevolge de Publicatie der Provisioneele Representanten van het
Volk voor Holland van den 7 deezer, opgeroepen tegen Dinsdag den 26 Januarij 1796 des
middags ten 12 uuren in | (tot de 500 de waar toe ik behoorden) in het Paardshoofd
om proform het reglement voor de Nationaale Vergadering in de gemelde Publicatie vermeld
Een kiezer te benoemen, tot de verkiezing van eenen Reprezentant en twee plaatsver-
vangers, voor de Algemeene Nationale Vergadering.
Alkmaar den 23 Januarij 1796
was geteekend H. Vlasblom.

op verschillende plaatsen zouden de stemgerechtigde Burgers bij een koomen
op het zelve uur waar op elk plaats een Lid der Municipaliteit zig
zouden doen vinden, om aan het Reglement de Verkiezing aan de gang te helpen.

26 januarij
ís middags 12 uuren begaf ik mij na het Paardshoofd, waar zig 88 stem-
geregtigde bevonden. Het Municipaliteits Lid H. Vlasblom deed te half een een
korte dog kragtige en gevoeltige aanspraak, koos daar na volgens Art. 13 van
het Reglement drie persoonen tot stem opneemers als
 A. Kok, J. v. Leeuwen en H. Wortel.
Deze opende daar op de Stemming aldus. Stemgeregtigde waaren, en verzogt zo ik
zodanige prezent waaren zig te absentieren Daar op trokken allen een voor een No, ik
had er 15, hier op las A. Kok de verklaring voor die elk stemgeregtigde doen
moest na art. 11, die alle leesden, en ik meede met deze bepaaling voor zo ver het
mijn Vaderland betrof.
Hierna werd elk stemgeregtigde bij de No, af in een andere kamer ( na dat alvoorens de
oudste en jongste zig bij de 3 opneemers hadden vervoegt) geroepen, waar een ieder
op een papier ít welk met een ormel en zegel om gekreukt was, zijn Persoon zetten,
laaten het zien of het leesbaar was en het daar na steekende in een gerslooten bus.
De bus geoopende en de stemmen opgenoomen zijnde, zo zag men
dat de Burger K Duin had 22 stemmen
      de Burger A. Kok      16
        Joh. Van Leeuwen  15
Hk Wortel (die ik had gestemd) 14
Dus geene dezer Persoonen die meer als het half getal der stemmen dat is
45 stemmen waarom de stemming omtrent deze 4 Persoonen herdaan moest worden
wegens art nr 33, blijkende toen dat den Burger A. Kok had 32 stemmen
en de Burger K. Duin 27
Dus A. Kok als kiezer bestemt was.
Men zag zeer duidellijk in deze stemming een heimelijk Religie zugt. ít Geen
moogelijk aan de andere zijde bij de tweede stemming insgelijk zo was.
Deze verrigting duurden van half een tot 6 uuren, volgende daar na het
verkiezen van een Plaatsvervanger twelk lot liep op den Burger J. van Leeuwen
hebbende deze geheele verkiezing geduurt van ís middags half een tot ís avonds agt uuren.
In de 16 Grondvergaderingen dezer stad
zijn benoemt              tot kiezers                              plaatsvervangers
Int Paardshoofd            A. Kok                                  Joh. Van leeuwen
Stads Timmerwerf        J.  Hazelhorst                        B. Groenendijk
Luitersche kerk              Mannene[?]                         P. Pot
Riddrstraat menne          Hulsheim                            W. Schut
In ít logement de Beurs  P. Spent                             J.H. Ruis
de Roo leeuw                    Kijzer                              P. Veenis
de Hof van Holland       D. Zijp                                  Jan Tuin
de Schelvis                 C de Boer                             Antonie Bruin
Remonstr kerk            J. Verhoeve                           N. Catenius
Grite Kerk                  C. Stroo                                P. van Dubken
de kostershuis            J. Goudsblom                        Treese
de kapelkerk               T. H. Blom                            J.v.d. Schoor
stadhuis                    A. Klaver                               P de Zonneville
ít Diaconiehuis           J. Karpontier                         J. Walrave
Natturk. College        C. Melkman                           van Veen
Weeshuis                 J. v. der Meulen                     Jan Gries
in de 1e grondvergadering buiten de Stad welke tot de stad behoorden
Dk Zijpheer           P. Klaverdijk   te Noord Scharwou
C. Kraakman        C. Glasekas        Zuid Scharwou
D. Keijzer             P. v.der Werf          Broek
H. ----lman            J. Muntjewerf       Koedijk en Huigwaard     
Jan Beekmeijer     K. Duif               St Pancras xo:
Jb. Bronder          Jan Knijn            H.H. waard
H. Hoogweegen     G. Kos              H.H. Waard
Jan Leijting           J. Ivang              Bergen
Joachem veenhuisen    S. Wittebrood den Hoef en Winnemum
D, Roepeling   G. Appeldoorn   Egm. binnen xo.
A Engelen   P.R. Gonda          Egm. Aan Zee
K. L. Groot C. Kanendorp        Heiloo xo.
dus te saamen 30 Grondergaderingen voor het Departement Kennermer End.

27 Januarij
ís morgen elf uuren begaaven alle deze kiezers en plaarsvervangers zig
naar het Stadhuis waar zijn hunne Credentiaalen vertoonden.
Vervolgens werden de kiezers afzonderlijk bij een gebragt en koozen
aldaar na eenige herstemmingen,
Tot Reprezentant F. S. de Kempenaar
tot eerste Plaatsvervanger C. v. Foreest
tot tweede       P. de Zonneville
Den verstandige bedaarde Burger was zeer in hunne schik met deze verkiezing.

1 Feb. Weersgesteldheid.
De geheel maand Januarij was zonder voorbeeld zagt, noch schijn van Sneeuw
hagel of vorst deed zig zien, Men had dikwels harde winden, dog altoos
was de lugt zo gemaatigd, dat de gewassen groeiden, en er deze
laasten week graasde boter werd verkogt.

1796 febr. tot april
naar begin